Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

 

– 1 –

 

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin jest organem powołanym przez Zarząd Główny w dniu. 3.02.1998

 

– 2 –

 

Sekcja działa na następujących podstawach:

 • Statutu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Niniejszego regulaminu.

 

 

– 3 –

Cele Sekcji to:

 • artykułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w terapii rodzin
 • działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów rodzinnych
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami terapeutów rodzinnych w kraju i za granicą
 • reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji, instytucji, władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych dbanie o obiektywny obraz terapii rodzin w oczach opinii publicznej

 

 

– 4 –

Członkostwo

 • Członkiem sekcji może zostać każdy członek zwyczajny Towarzystwa na podstawie złożonej w Zarządzie Sekcji deklaracji.
 • Sekcja przyjmuje deklaracje od osób spełniających warunki, określone w par. 13 statutu, dla przyjętych członków nadzwyczajnych Towarzystwa.
 • Dwa egzemplarze deklaracji Zarządu Sekcji Przesyła Zarządowi Oddziału, właściwemu według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.
 • Zarząd Oddziału, po podjęciu decyzji o przyjęciu członka nadzwyczajnego, odsyła Zarządowi Sekcji jego egzemplarz deklaracji.
 • Zarząd Sekcji, raz do roku, przesyła Zarządowi Głównemu spis członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa będących członkami Sekcji.

 

 

– 5 –

1. Władzami Sekcji są:
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji,
Zarząd Sekcji
Komisja Rewizyjna Sekcji

2. Kadencja władz Sekcji trwa trzy lata, a ich wybór poprzedzają wybory do władz Towarzystwa.

 

– 6 –

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków sekcji mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowaniach w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych.
Głosowanie odbywa się jawnie albo tajnie, jeżeli tego zażąda choćby jeden z głosujących.
Czynne i bierne prawo wyborcze – zgodnie z par. 12 – 17 statutu Towarzystwa – przysługuje tylko członkom zwyczajnym i honorowym, obywatelom polskim. Członkom nadzwyczajnym, o ile są członkami Sekcji, przysługują tylko czynne prawa wyborcze.

 

– 7 –

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji:
ustala główne kierunki działalności Sekcji,
rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji,
wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Sekcji,
rozpatruje zgłoszone wnioski.

 

– 8 –

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji odbywa się raz na trzy lata w Półroczu poprzedzającym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
O terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Zarządu Sekcji zawiadamia członków Sekcji i Zarząd Główny co najmniej na 20 dni przed ustaloną datą.

 

-9-

1. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji może być zwołane:

z inicjatywy Zarządu Sekcji
na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Sekcji,
na pisemny wniosek przynajmniej 10 członków Sekcji, będących członkami zwyczajnymi Towarzystwa, skierowany do Zarządu Sekcji.

2. Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Sekcji winno być zwołane przez Zarząd Sekcji w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

-10-

W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

7 – 9 członków wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Sekcji,
przewodniczący Filii Sekcji utworzonych przy Oddziałach Towarzystwa oraz przewodniczący Zespołów Problemowych.

 

-11-

Spośród członków Zarządu wybranych na zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Sekcji Zarząd wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

 

-12-


Do kompetencji Zarządu Sekcji, którą określa par. 55 statutu Towarzystwa należy:

kierowanie działalnością Sekcji zgodnie postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa i Sekcji,
organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów i innych imprez dla członków Sekcji,
opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Zarządowi Głównemu,
powoływanie i rozwiązywanie Zespołów Problemowych oraz – w porozumieniu z Zarządem Oddziałów – Filii Sekcji i nadzorowanie ich działalności,
przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji,
sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego imiennych spisów członków,
uchwalanie pobieranych od członków Sekcji rocznych opłat jako zwrotu kosztów podstawowej działalności Sekcji,
zarządzanie funduszami Sekcji i dotacjami Zarządu Głównego zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Zarząd Główny.

 

-13-

Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku. Zwołuje je przewodniczący, lub zastępca przewodniczącego Zarządu Sekcji.

 

-14-

Zarząd Sekcji opracowuje plan pracy Sekcji i realizuje go zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminów i powziętych uchwał.

 

-15-

Przewodniczący Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.

 

-16-

Sekretarz prowadzi archiwum i ewidencję członków Sekcji, przechowuje pieczęć Sekcji, sporządza protokóły posiedzeń Zarządu i posiedzeń Sekcji i prowadzi korespondencję Sekcji. W terminie do 1 marca każdego roku sekretarz przesyła Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 

-17-

Skarbnik Sekcji zbiera od członków opłaty, przechowuje i wypłaca kwoty pieniężne związane z działalnością Sekcji i składa okresowe sprawozdania z działalności finansowej Zarządowi Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i skarbnikowi Zarządu Głównego.

 

-18-

 

Działalność Sekcji może być wspierana finansowo przez Zarząd Główny Towarzystwa.
Sekcja może zbierać od członków składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Sekcji i powiadamia o tym Zarząd Główny.

 

-19-

Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech członków wybranych na zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, sekretarza.

 

-20-

Komisja Rewizyjna Sekcji obowiązana jest przeprowadzać kontrolę działalności Zarządu Sekcji co najmniej raz w roku i na wniosek Zarządu Głównego albo na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Sekcji najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku.

 

-21-

Rozwiązanie sekcji może nastąpić z ważnych przyczyn naukowych bądź organizacyjnych na podstawie uchwały Zarządu Głównego po wysłuchaniu opinii wybranej w tym celu Komisji albo na wniosek Zarządu Sekcji.

 

-22-

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 9.10.2001r. i obowiązuje od tej daty.